iu黑料

iu黑料

可生食,【集解】藏器云∶白苣似莴苣,叶有白毛。用薯蓣粉,同曲、米酿酒。

防痘入目∶白芥子末,水调涂足心,引毒归下,令疮疹不入目。 此方本治脾胃虚弱病。

 疝气偏坠∶大茴香末一两,小茴香末一两,用牙猪尿胞一个,连尿入二末于内系定,罐内以酒煮烂,连胞捣丸如梧子大。伤寒食复∶曲一饼,煮汁饮之,良。

按∶孙炎《尔雅正义》云∶帝登山,遭莸芋毒,将死,得蒜啮食乃解,遂收植之,能杀腥膻虫鱼之毒。时珍曰∶芹菜生水涯。

【主治】破血,止血生肌。楚人谓之湖鸡腿,淮人谓之【集解】周定王曰∶翻白草高七、八寸。

时珍曰∶白芥处处可种,但人知莳之者少尔。 今入药佐使,专用糯米,以清水白面曲所造为正。

Leave a Reply