torrent download

torrent download

血肉之虫,每有灵机,湿热之虫原无知识。先利其湿,则火随水泄,而风邪无党矣。

夫漏脯,即隔宿之肉食,屋漏之水滴入而名之也。似乎治伤寒可单治风而无难,痉病宜兼治湿热而不易也。

眼闭而死者,心气绝而目乃闭也。后天之土,本生于先天之火,先天之火不旺,则后天之土不能生。

然脱有不同,倘脱去昏晕,外势缩入者,尚可救援,急以手拽出龟头,不使缩入,后用生人汤救之。 况肺乃肾水之母,肺自难养,何以能生肾水,肾水不生,日索母乳,母病不能应,则子亦病矣。

一日一夜止苏一时,人以为风邪之入于营卫也,谁知是寒气之入于阳明乎。况用鳖甲、山楂皆是攻坚去秽之神药,何至有郁闷不舒哉。

十剂黄胆减,又十剂黄胆更减,又十剂女劳疸最难治,人生此病,未有不死者。肉桂上补心火,而下尤补肾火也,心火旺而胃温,肾火旺而脾热,脾胃两热,寒痰有不立消者哉。

Leave a Reply